/en route// westbound

CALIFORNIA:ARIZONA:COLORADO:MISSOURI:KANSAS:TEXAS

2010